Kamu Varlıklarının Devri ve İmtiyazlar
        Piyasa mekanizmasının önündeki engellerin kaldırılması Rekabet Kurumu’nun başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Kamunun sahip olduğu birtakım varlıklar ve imtiyazların özel sektöre devri sırasında piyasadaki rekabet koşulları dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda ilgili piyasada rekabet koşullarını etkileyecek olan ya da kamu teşebbüslerine veya özel teşebbüslere imtiyazlar veren mevzuatın veya piyasaların düzenlenmesine ilişkin hükümler içeren mevzuat taslakları hakkında Kurum görüşünün alınması zorunlu tutulmuştur. 

        Özelleştirme, bugün Türkiye’nin gündeminin ilk sıralarda yer alan, mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir düzenleme içinde sonuçlandırılması gereken çok önemli konulardan birini oluşturmaktadır. Özelleştirmenin temel hedeflerine uygun olarak sonuçlandırılmasında Kurum uygulamalarının çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Zira özelleştirme sonucunda, rekabetçi bir piyasa ortamının kurulması, geliştirilmesi ve oluşturulması ekonomide hem kaynak dağılımında ve hem de üretimde etkinliğin sağlanmasının başta gelen şartlarından biridir. Özellikle, doğal tekellerin ve imtiyaz hakkı verilerek gerçekleştirilen kanunî tekellerin özelleştirilmesinde, özelleştirme sonucunda ilgili piyasalarda etkin rekabet şartlarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla özelleştirmede amaç sadece kamu varlık ve imtiyazlarının en yüksek bedel teklif edene ya da münhasıran bir alıcı olduğu durumda tek alıcıya devri değildir. Kaldı ki iyi tasarlanmış bir özelleştirme ile hem fiyat artabilir hem de ilgili piyasada rekabet koşulları korunarak piyasa mekanizması çalıştırılmış olur. 

        Kurul özelleştirme işlemlerine ilişkin olarak özel bir tebliğ çıkarmıştır. Bu tebliğe göre kamu kurumlarının ilgili pazarlarda sahip olduğu piyasa gücünün, özelleştirme sonrası ve bu piyasa gücünün devrinin ilgili pazardaki rekabet üzerine etkilerine ilişkin Rekabet Kurulunun görüşünün alınması ve ihale sonrasında özelleştirme yoluyla devralma işleminin Rekabet Kurulunun iznine tabi kılınmıştır.