Sıkça Sorulan Sorular
Tipi:
select
 
Data pager
1
1 sayfadan 1. sayfa ve 7 kayıttan 1 - 7 arası gösteriliyor.
Niçin çok sayıda “ret kararı” alınmaktadır? (veya şikâyetlerin önemli bir kısmının reddedilmesinin gerekçesi nedir?)
Kurul, resen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için önaraştırma yapılmasına karar vermektedir. Önaraştırma raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gün içinde Kurul elde edilmiş bilgileri değerlendirerek karar vermek üzere toplanır ve soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar verir. Şikâyetlerin reddedilmesi, 4054 sayılı Kanun’a aykırılık tespit edilemediği zamanlarda gerçekleşmektedir.

Rekabet Kurumunun görev alanına girmeyen konularda yapılan başvuruların, görev alanına giren konularda yapılan başvurulara oranla çok olması sebebiyle ret kararı fazla görünmektedir. Görev alanına giren konularda yapılan başvuruların bir kısmını da herhangi bir ihlale ilişkin yeterli delilin bulunmadığı, dayanaksız başvurular oluşturmaktadır. Bu ve benzeri başvurular sebebiyle şikâyetlerin önemli bir kısmı reddedilmektir.

Kurulun gerek başvuruları açıkça reddetmesi, gerek de süresi içinde bildirimde bulunmayarak reddetmiş sayması durumlarında, doğrudan ya da dolaylı menfaati olduğunu belgeleyen herkes Kurul’un ret kararına karşı yargı yoluna başvurulabilir. Yani Kurul’un kararları usul ve esas bakımından yargı denetimine tabi bulunmakta olup görevli yargı yeri Ankara İdare Mahkemeleri’dir.
Şikâyetçisi ve/veya tarafı olduğum bir konuya ilişkin olarak, Rekabet Kurulunca ilgili teşebbüsler hakkında idari yaptırım kararı alındığını öğrendim; bu teşebbüslerden tazminat talep etme hakkım var mıdır?
Bu konuda yetkili mercii adli yargıdır. 4054 sayılı Kanun’un 57. maddesi uyarınca, 4054 sayılı Kanun’a aykırı olarak eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engelleyen, bozan ya da kısıtlayan veya belirli bir mal veya hizmet piyasasında hâkim durumunu kötüye kullanan, bu durumlardan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur. Zararın oluşması birden fazla kişinin davranışları sonucu ortaya çıktıysa bu kişiler zarardan müteselsilen (birlikte) sorumlu olacaktır.
Karara bağlanan bir şikâyetim ile ilgili olarak tarafıma bildirim yapılacak mıdır?
4054 sayılı Kanun’un 42. maddesi uyarınca Kurulun, ihbar veya şikâyet başvurularında ileri sürülen iddiaları ciddi ve yeterli bulması durumunda, ihbar veya şikâyet edenlere ileri sürülen iddiaların ciddi bulunduğu ve araştırmaya başlandığı yazılı olarak bildirilir.

Ancak bildirimin yapılabilmesi için başvurunun usulüne uygun ve eksiksiz olarak yapılmış olması esastır. Ayrıntılı bilgi için bkz.
Başvuru Rehberi ve Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ

Ayrıca, Kurul kararları, tarafların ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde Kurum internet sayfasında yayımlanmaktadır.
Şikâyet başvurum ne kadar süre içerisinde sonuçlanır?
Rekabet Kurumuna usulüne uygun olarak yapılan başvurular en kısa sürede incelemeye alınmakta ve yapılan ilk inceleme neticesinde başvuru konusunun 4054 sayılı Kanun kapsamında olduğu anlaşılmışsa konuyla ilgili olarak önaraştırma açılmaktadır. Önaraştırma kararı sonrasında önaraştırma yapmakla görevlendirilen raportör(ler) 30 gün içinde elde ettiği bilgileri, her türlü delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini Kurula yazılı olarak bildirmektedir. Önaraştırma raporunun teslimini takiben 10 gün içinde Kurul soruşturma açılması yahut da açılmaması yönündeki kararını verir.
Şikâyet/ihbar başvurumda gizlilik talep edebilir miyim?
Başvurularda, başvuranın kimliğinin gizli tutulması talep edilebilir. Bu durumda ilgilinin kimlik bilgilerine ve kimliğinin bilinmesine yol açabilecek her türlü bilgiye, yapılacak yazışmalarda hiçbir şekilde yer verilmeyecektir.
Her türlü şikâyet başvuruları dikkate alınmakta mıdır? Şikâyetim doğrultusunda inceleme başlatılabilmesi için başvuru dilekçesinde bulunması gereken unsurlar nelerdir?
Tüm kişi ve kuruluşlar, rekabet ihlali olduğunu düşündüğü uygulamalara ilişkin olarak Rekabet Kurumuna şikâyet ya da ihbar başvurusunda bulunabilirler. Kuruma Başvurular gerçek kişilerce yapılabileceği gibi, kurum, kuruluş, birlik, dernek ve benzeri tüzel kişilerce de yapılabilir.

Kuruma başvuruların yazılı olarak posta yoluyla (REKABET KURUMU - Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800 / ANKARA) veya şahsen yapılması gerekmektedir.

Elektronik posta, faks, telefon gibi yollarla veya sözlü olarak yapılan başvurular ihbar olarak değerlendirilecektir. Kurum tarafından ciddi olduğu değerlendirilen bu tür başvurular hakkında resen işlem başlatılabilir. Bu durumda başvuru sahiplerine veya temsilcilerine herhangi bir bildirim yapılmaz.

Elektronik posta yoluyla başvurular için Rekabet Kurumu'nun adresi: rek@rekabet.gov.tr


Başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için yazılı olarak yapılan başvurunun inceleme talebiyle birlikte aşağıda yer alan hususları ihtiva etmesi gerekmektedir:
  • Gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda başvuru sahibinin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, adresi ile imzası,
  • Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda, tüzel kişinin ticaret unvanı/işletme adı, adresi, imza sirküleri ile bu sirkülere göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanların imzası,
  • Bir temsilci vasıtası ile yapılacak başvurularda, temsilcinin yetkili olduğunu gösterir belgenin aslı veya usulüne uygun bir şekilde aslına uygunluğu onanmış örneği, temsilcinin ve temsil olunan gerçek veya tüzel kişinin adresi ile temsilcinin imzası.
Yukarıda yer alan koşulları taşıyan başvuruların safahatı hakkında en geç otuz gün içinde başvuru sahibine veya temsilcisine bilgi verilir. Bu aşamada işlemin sonucu hakkında bilgi verilmemişse alınan sonuç ayrıca bildirilir.

Kurum, yukarıdaki koşulları taşımamakla birlikte, ciddi olduğunu değerlendirdiği başvurular hakkında resen işlem başlatabilir. Bu durumda başvuru sahiplerine veya temsilcilerine herhangi bir bildirim yapılmaz.

Yukarıda yer alan şekil şartlarını taşımakla birlikte, sadece ihlalin varlığına işaret eden soyut beyanlardan ibaret olan, somut bilgi ve/veya belgelere dayanmayan ve iddiaların ciddi ve yeterli olarak ortaya konulmadığı değerlendirilen başvurular hakkında işlem yapılmaması esastır.

Başvurularda, başvuranın kimliğinin gizli tutulması talep edilebilir. Bu durumda ilgilinin kimlik bilgilerine ve kimliğinin bilinmesine yol açabilecek her türlü bilgiye, yapılacak yazışmalarda hiçbir şekilde yer verilmeyecektir.

Kuruma başvuruları sırasında kasıtlı olarak yanlış ya da yanıltıcı bilgi verenler hakkında yasal işlem uygulanabilir.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. 2012/2 sayılı: Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ

Rekabet Kurumuna kimler, nasıl başvurabilir?
Rekabet Kurumuna başvurular iki ana başlık altında toplanabilir:

1. Şikâyetler / ihbarlar

Tüm kişi ve kuruluşlar, rekabet ihlali olduğunu düşündüğü uygulamalara ilişkin olarak Rekabet Kurumuna şikâyet ya da ihbar başvurusunda bulunabilirler. Kuruma Başvurular gerçek kişilerce yapılabileceği gibi, kurum, kuruluş, birlik, dernek ve benzeri tüzel kişilerce de yapılabilir.

Kuruma başvuruların yazılı olarak posta yoluyla (REKABET KURUMU - Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800 / ANKARA) veya şahsen yapılması gerekmektedir.

Elektronik posta, faks, telefon gibi yollarla veya sözlü olarak yapılan başvurular ihbar olarak değerlendirilecektir. Kurum tarafından ciddi olduğu değerlendirilen bu tür başvurular hakkında resen işlem başlatılabilir. Yapılan başvurunun kısa sürede incelemeye alınabilmesi için, şikâyet konusuna ilişkin olabildiğince ayrıntılı bilginin ve varsa belgelerin Kurum'a sunulması faydalı olmaktadır.

Elektronik posta yoluyla başvurular için Rekabet Kurumu'nun adresi: rek@rekabet.gov.tr


Başvurular için gerekli olan şekil şartları ve daha ayrıntılı açıklamalar için bakınız:
Başvuru Rehberi ve Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ

2. Menfi Tespit / Muafiyet ve Birleşme/Devralma Başvuruları

Menfi tespit / muafiyet başvurularını anlaşmanın taraflarından herhangi birisi yapabilir. Bu başvuruların Rekabet Kurulu tarafından yayımlanan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının İsteğe Bağlı Bildirimine İlişkin Kılavuz'da yer alan bildirim formunun doldurularak yapılması gerekmektedir.
Bkz: Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının İsteğe Bağlı Bildirimine İlişkin Kılavuz

Benzer şekilde birleşme/devralma işlemlerine ilişkin başvuruları da işlemin taraflarından herhangi birisi yapabilir. Bu başvurular Rekabet Kurulu tarafından yayınlanan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de yer alan bildirim formu doldurularak ve gerekli evrak eklenerek yapılır.
Bkz: Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ

Menfi tespit / muafiyet ve birleşme/devralma başvurularına ilişkin bildirim formlarında istenen tüm bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerde sonradan meydana gelecek değişiklikler de Kurum'a bildirilmelidir.

Bildirime tabi olan anlaşmaların veya birleşme/devralmaların bildirilmemesi ya da başvurularda yanıltıcı veya yanlış bilgi verilmesi halinde Kurul'un idari para cezası uygulama yetkisi vardır.

Ayrıca, Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 12. maddesi uyarınca, birleşme ve devralmaların üçüncü tarafların görüşleri ve çekincelerinden haberdar olunabilmesi açısından Kurum internet sayfasında duyurulmaktadır. Böylece rakiplerden ya da müşterilerden gelecek bilgilerle pazar hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmektedir.

Rekabet Kurumuna yapılan hiçbir şikâyet veya başvuru için harç ya da başka bir ad altında herhangi bir masraf yapılmamaktadır.