OECD İle İlişkiler
Rekabet, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'nın (OECD) ilgilenmekte olduğu göze çarpan konular arasındadır. OECD'nin rekabetle ilgili konulardan sorumlu organı Rekabet Komitesi ve bu Komite altındaki düzenleyici işlem ve mevzuatın rekabet üzerindeki etkileri ile ilgilenen 2 no'lu Çalışma Grubu ile rekabet alanında işbirliği ve rekabet kurallarının uygulanması ile ilgilenen 3 no'lu Çalışma Grubu, her yıl sırasıyla Şubat, Haziran ve Ekim aylarında üç toplantı düzenlemektedir. Ayrıca Rekabet Komitesi, yalnızca üye devletler ve gözlemcilere değil, üye olmayan devletlere de açık olan bir Küresel Rekabet Forumu düzenlemektedir. Rekabet Komitesi bünyesinde çeşitli komite raporları hazırlanmakta, en iyi uygulamaya ilişkin yuvarlak masa tartışmaları  düzenlenmekte ve politika özetleri hazırlanmaktadır. Rekabet Komitesi, rekabet hukuku ve politikası alanında OECD Konseyi tarafından kabul edilmek üzere tavsiye kararlar ve en iyi uygulamalar gibi metinlerin hazırlığını da gerçekleştirmektedir.

      Rekabet Kurumu 1998 yılından bu yana OECD toplantılarına katılmaktadır. Bu anlamda, Rekabet Kurumu, yıllık raporunun İngilizce bir özetini Rekabet Komitesi'ne sunmaktadır. Ayrıca, Rekabet Kurumu, yazılı ülke katkıları sunmak kadar, Rekabet Komitesi'nin hazırladığı raporlar ve tavsiye kararları için görüş hazırlamak suretiyle, Rekabet Komitesi toplantılarındaki faal katılımcılardan biri olmak için uğraş vermektedir.

      Rekabet Kurumu, şimdiye kadar Rekabet Komitesi ve bu Komite bünyesindeki çalışma grupları toplantıları sırasında tartışılan aşağıdaki konular hakkında yazılı ülke katkıları hazırlamıştır: 

OECD KATKILARI
9OECD'ye üye devletlerin ekonomik politikaları, zaman zaman çok disiplinli bir yaklaşımla ve ilgili devletin rekabet politikası ve uygulaması, pazarların rekabete açık olup olmadığı, belirli sektörlerdeki düzenleyici çerçeveyi oluşturan kural ve politikalar gibi hususlar temelinde düzenleyici reform yürütme kapasitesine odaklanan gözden geçirmeler vasıtasıyla ele alınmaktadır. Bu bağlamda OECD Düzenleyici Reform Programı kapsamında 2002 yılında Türkiye gözden geçirmesi yapılmış ve bu kapsamda “Türkiye - İktisadi Toparlanma için Hayati Destek” (Turkey -  Crucial Support for Economic Recovery) adlı rapor hazırlanmıştır. Söz konusu raporun üçüncü bölümü Rekabet Politikasına ayrılmış olup, bu bölümde yazılanlara ilave olarak, konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye “Düzenleyici Reform kapsamında Rekabet Politikasına dair Arka Plan Raporu” (Background report on Competition Policy in Regulatory Reform) vasıtasıyla ulaşmak mümkündür. 

      Yukarıda yer verilen 2002 tarihli raporlara ilave olarak, Rekabet Komitesi de üye devletlerin rekabet hukuku ve politikalarına ilişkin eşit statüdekilerin gerçekleştirdiği bir gözden geçirme süreci yürütmektedir. Nitekim, bu bağlamda 18 Şubat 2005 tarihinde OECD Küresel Rekabet Forumu'nda Türkiye'nin Rekabet Hukuku ve Politikası'na İlişkin Gözden Geçirme Raporu (Gözden Geçirme Raporu) ele alınmış ve anılan rapor vasıtasıyla Türkiye'nin rekabet hukuku ve politikası ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.

      Gözden Geçirme Raporunun özeti, Türk rekabet politikasının son zamanlardaki durumunu göstermek açısından yararlı olabilir:

     "Bu Rapor, son üç yıl boyunca Türkiye'deki rekabet hukuku ve politikasının gelişimini ve uygulanmasını değerlendirmektedir. Daha geniş bir düzenleyici reform çalışmasının bir parçası olarak 2002 yılında hazırlanan OECD raporunun ardından gelmektedir. Önceki Raporda, Türk Rekabet Kurumu'nun, 1997 yılının sonlarında faaliyetlerine başlamasından bu yana iyi bir başlangıç yapmış olduğu tespit edilmiştir. Kurum, 2002 yılından bu yana mükemmel bir ilerleme kaydetmeyi sürdürmüş olup, Türkiye'nin en etkili ve en iyi idare edilen kurumlarından biri olarak ün yapmıştır. Misyonunu enerjiyle, tahayyül gücüyle ve bütünlüğünü koruyarak takip etmiş ve iş topluluğundaki liderlerin saygısını ve desteğini kazanmıştır. En önemlisi, Türk ekonomisini, rekabete dayalı ve tüketici refahına yönelmiş piyasa mekanizmalarına daha fazla dayanma yönünde ileriye götürmede kritik öneme sahip bir rol oynamıştır."

      Kurum, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik çalışmalarında Gözden Geçirme Raporunun bulgularına büyük önem vermektedir.

      Rekabetçi Etki Değerlendirmesi Araç Seti

      OECD Rekabet Komitesi ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Düzenleyici Etki Analizi çalışmalarında dikkate alabileceği bir "Rekabetçi Etki Değerlendirmesi Araç Seti" hazırlamıştır. 

      Kamu alım ihalelerindeki danışıklı hareketlerle mücadele konulu OECD kılavuzu
 
      OECD Rekabet Komitesi, idarelerin ihalelere danışıklı hareketlerle mücadele ederek kamu alımlarını daha sağlıklı bir hale getirmelerine yardımcı olmak için metodoloji geliştirmiştir. Hazırlanmasında 30’dan fazla ülkenin deneyimlerine başvurulmuş olan Kamu alım ihalelerindeki danışıklı hareketlerle mücadele konulu OECD kılavuzu, satın alma yetkililerinin öncelikle, satın alma sürecini dikkatle tasarlamak suretiyle danışıklı hareket risklerini azaltmasına, ikinci olarak ise, satın alma sürecinde danışıklı hareket etmeye yönelik anlaşmaları tespit etmelerine yardım etmektedir. 

Söz konusu Kılavuz dilimize tercüme edilmiş olup, Türkçe versiyonuna diğer dil seçenekleriyle birlikte OECD’nin www.oecd.org/competition/bidrigging internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.
 
OECD ÇALIŞMA RAPORLARI